[PDF] Yang Wang (auth.) free ebooks download
View results: Search for a phrase:
ISBN Language MD5 Extension

Library Search


110 books found   ►also search" Yang Wang (auth.)" in ,
ID Author(s) Title Publisher Year Pages Language Size Extension GET
1360048 Wei Yan, Wei Wang, Yiyin Shan, Ke Yang, Wei Sha (auth.) Engineering Materials
9-12Cr Heat-Resistant Steels [1 ed.]
978-3-319-14838-0, 978-3-319-14839-7
Springer International Publishing 2015 218 English 9 Mb pdf GET1 GET2
947225 Liang Wu, Yuanchun Zhou, Fei Tan, Fenglei Yang (auth.), Jie Tang, Irwin King, Ling Chen, Jianyong Wang (eds.) Lecture Notes in Computer Science 7121
Advanced Data Mining and Applications: 7th International Conference, ADMA 2011, Beijing, China, December 17-19, 2011, Proceedings, Part II [1 ed.]
978-3-642-25855-8, 978-3-642-25856-5
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 419 English 11 Mb pdf GET1 GET2
894032 Liang Wu, Yuanchun Zhou, Fei Tan, Fenglei Yang (auth.), Jie Tang, Irwin King, Ling Chen, Jianyong Wang (eds.) Lecture Notes in Computer Science 7121 Lecture Notes in Artificial Intelligence
Advanced Data Mining and Applications: 7th International Conference, ADMA 2011, Beijing, China, December 17-19, 2011, Proceedings, Part II [1 ed.]
9783642258558, 3642258557
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 419 English 8 Mb pdf GET1 GET2
915805 Liang Wu, Yuanchun Zhou, Fei Tan, Fenglei Yang (auth.), Jie Tang, Irwin King, Ling Chen, Jianyong Wang (eds.) Lecture Notes in Computer Science 7121 Lecture Notes in Artificial Intelligence
Advanced Data Mining and Applications: 7th International Conference, ADMA 2011, Beijing, China, December 17-19, 2011, Proceedings, Part II [1 ed.]
9783642258558, 3642258557
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 419 English 8 Mb pdf GET1 GET2
1135211 Amjad Mahmood, Tianrui Li, Yan Yang, Hongjun Wang (auth.), Hiroshi Motoda, Zhaohui Wu, Longbing Cao, Osmar Zaiane, Min Yao, Wei Wang (eds.) Lecture Notes in Computer Science 8347 Lecture Notes in Artificial Intelligence
Advanced Data Mining and Applications: 9th International Conference, ADMA 2013, Hangzhou, China, December 14-16, 2013, Proceedings, Part II [1 ed.]
978-3-642-53916-9, 978-3-642-53917-6
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 538 English 12 Mb pdf GET1 GET2
348815 David L. Olson, Desheng Wu (auth.), Xue Li, Shuliang Wang, Zhao Yang Dong (eds.) Lecture Notes in Computer Science 3584 : Lecture Notes in Artificial Intelligence
Advanced Data Mining and Applications: First International Conference, ADMA 2005, Wuhan, China, July 22-24, 2005. Proceedings [1 ed.]
354027894X, 9783540278948
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005 835 English 16 Mb pdf GET1 GET2
320668 Lianzhi Yu, Guozheng Yan, Chunyang Wang, Wenlong Yang, Peng Zan, Jie Wu (auth.), De-Shuang Huang, Donald C. Wunsch II, Daniel S. Levine, Kang-Hyun Jo (eds.) Lecture Notes in Computer Science 5227
Advanced Intelligent Computing Theories and Applications. With Aspects of Artificial Intelligence: 4th International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2008 Shanghai, China, September 15-18, 2008 Proceedings [1 ed.]
3540859837, 9783540859833
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008 1251 English 20 Mb pdf GET1 GET2
946665 Lianzhi Yu, Guozheng Yan, Chunyang Wang, Wenlong Yang, Peng Zan, Jie Wu (auth.), De-Shuang Huang, Donald C. Wunsch II, Daniel S. Levine, Kang-Hyun Jo (eds.) Lecture Notes in Computer Science 5227
Advanced Intelligent Computing Theories and Applications. With Aspects of Artificial Intelligence: 4th International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2008 Shanghai, China, September 15-18, 2008 Proceedings [1 ed.]
978-3-540-85983-3, 978-3-540-85984-0
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008 1251 English 69 Mb pdf GET1 GET2
1134533 Debnath Bhattacharyya, Poulami Das (auth.), Tai-hoon Kim, Laurence T. Yang, Jong Hyuk Park, Alan Chin-Chen Chang, Thanos Vasilakos, Yan Zhang, Damien Sauveron, Xingang Wang, Young-Sik Jeong (eds.) Communications in Computer and Information Science 28
Advances in Computational Science and Engineering: Second International Conference, FGCN 2008, Workshops and Symposia, Sanya, Hainan Island, China, December 13-15, 2008. Revised Selected Papers [1 ed.]
978-3-642-10237-0, 978-3-642-10238-7
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009 259 English 26 Mb pdf GET1 GET2
576441 Christos Faloutsos (auth.), Guozhu Dong, Xuemin Lin, Wei Wang, Yun Yang, Jeffrey Xu Yu (eds.) Lecture Notes in Computer Science 4505
Advances in Data and Web Management: Joint 9th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2007, and 8th International Conference, on Web-Age Information Management, WAIM 2007, Huang Shan, China, June 16-18, 2007. Proceedings [1 ed.]
3540724834, 9783540724834, 9783540725244
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007 898 English 12 Mb pdf GET1 GET2
184831 Christos Faloutsos (auth.), Guozhu Dong, Xuemin Lin, Wei Wang, Yun Yang, Jeffrey Xu Yu (eds.) Lecture Notes in Computer Science 4505
Advances in Data and Web Management: Joint 9th Asia-Pacific Web Conference, APWeb 2007, and 8th International Conference, on Web-Age Information Management, WAIM 2007, Huang Shan, China, June 16-18, 2007. Proceedings [1 ed.]
3540724834, 9783540724834
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007 898 English 16 Mb pdf GET1 GET2
966926 Xianzheng Song, Jian Yang, Weijian Cong (auth.), Tieniu Tan, Qiuqi Ruan, Xilin Chen, Huimin Ma, Liang Wang (eds.) Communications in Computer and Information Science 363
Advances in Image and Graphics Technologies: Chinese Conference, IGTA 2013, Beijing, China, April 2-3, 2013. Proceedings [1 ed.]
978-3-642-37148-6, 978-3-642-37149-3
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 340 English 27 Mb pdf GET1 GET2
915901 Qi Wang, Dongming Lu, Hongxin Zhang (auth.), Guoping Qiu, Kin Man Lam, Hitoshi Kiya, Xiang-Yang Xue, C.-C. Jay Kuo, Michael S. Lew (eds.) Lecture Notes in Computer Science 6297 : Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI
Advances in Multimedia Information Processing - PCM 2010: 11th Pacific Rim Conference on Multimedia, Shanghai, China, September 21-24, 2010, Proceedings, Part I [1 ed.]
3642157017, 9783642157011
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 745 English 21 Mb pdf GET1 GET2
606961 Qi Wang, Dongming Lu, Hongxin Zhang (auth.), Guoping Qiu, Kin Man Lam, Hitoshi Kiya, Xiang-Yang Xue, C.-C. Jay Kuo, Michael S. Lew (eds.) Lecture Notes in Computer Science 6297 : Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI
Advances in Multimedia Information Processing - PCM 2010: 11th Pacific Rim Conference on Multimedia, Shanghai, China, September 21-24, 2010, Proceedings, Part I [1 ed.]
3642157017, 9783642157011
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 745 English 21 Mb pdf GET1 GET2
1092462 Qiong Liu, You Yang, Xu Wang, Liujuan Cao (auth.), Shipeng Li, Abdulmotaleb El Saddik, Meng Wang, Tao Mei, Nicu Sebe, Shuicheng Yan, Richang Hong, Cathal Gurrin (eds.) Lecture Notes in Computer Science 7733 Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI
Advances in Multimedia Modeling: 19th International Conference, MMM 2013, Huangshan, China, January 7-9, 2013, Proceedings, Part II [1 ed.]
978-3-642-35727-5, 978-3-642-35728-2
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 560 English 43 Mb pdf GET1 GET2
916014 Kazufumi Nishida, Koji Nakano, Yasuaki Ito (auth.), Yang Xiang, Ivan Stojmenovic, Bernady O. Apduhan, Guojun Wang, Koji Nakano, Albert Zomaya (eds.) Lecture Notes in Computer Science 7439-7440 Theoretical Computer Science and General Issues
Algorithms and Architectures for Parallel Processing: 12th International Conference, ICA3PP 2012, Fukuoka, Japan, September 4-7, 2012, Proceedings, Part I [1 ed.]
9783642330773, 3642330770, 9783642330643, 3642330649
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012 563 English 14 Mb pdf GET1 GET2
947422 Kazufumi Nishida, Koji Nakano, Yasuaki Ito (auth.), Yang Xiang, Ivan Stojmenovic, Bernady O. Apduhan, Guojun Wang, Koji Nakano, Albert Zomaya (eds.) Lecture Notes in Computer Science 7439
Algorithms and Architectures for Parallel Processing: 12th International Conference, ICA3PP 2012, Fukuoka, Japan, September 4-7, 2012, Proceedings, Part I [1 ed.]
978-3-642-33077-3, 978-3-642-33078-0
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012 563 English 21 Mb pdf GET1 GET2
947485 Jih-Ching Chiu, Kai-Ming Yang, Chen-Ang Wong (auth.), Yang Xiang, Ivan Stojmenovic, Bernady O. Apduhan, Guojun Wang, Koji Nakano, Albert Zomaya (eds.) Lecture Notes in Computer Science 7440
Algorithms and Architectures for Parallel Processing: 12th International Conference, ICA3PP 2012, Fukuoka, Japan, September 4-7, 2012, Proceedings, Part II [1 ed.]
978-3-642-33064-3, 978-3-642-33065-0
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012 331 English 14 Mb pdf GET1 GET2
916013 Jih-Ching Chiu, Kai-Ming Yang, Chen-Ang Wong (auth.), Yang Xiang, Ivan Stojmenovic, Bernady O. Apduhan, Guojun Wang, Koji Nakano, Albert Zomaya (eds.) Lecture Notes in Computer Science 7440
Algorithms and Architectures for Parallel Processing: 12th International Conference, ICA3PP 2012, Fukuoka, Japan, September 4-7, 2012, Proceedings, Part II [1 ed.]
9783642330643, 3642330649, 9783642330650, 3642330657
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012 331 English 11 Mb pdf GET1 GET2
961659 Zhifeng Ren, Yucheng Lan, Yang Wang (auth.) NanoScience and Technology
Aligned Carbon Nanotubes: Physics, Concepts, Fabrication and Devices [1 ed.]
978-3-642-30489-7, 978-3-642-30490-3
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 300 English 10 Mb pdf GET1 GET2
916094 Yongchun Liang (auth.), Fu Lee Wang, Hepu Deng, Yang Gao, Jingsheng Lei (eds.) Lecture Notes in Computer Science 6319 : Lecture Notes in Artificial Intelligence
Artificial Intelligence and Computational Intelligence: International Conference, AICI 2010, Sanya, China, October 23-24, 2010, Proceedings, Part I [1 ed.]
9783642165306, 3642165303
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 498 English 11 Mb pdf GET1 GET2
433553 Yongchun Liang (auth.), Fu Lee Wang, Hepu Deng, Yang Gao, Jingsheng Lei (eds.) Lecture Notes in Computer Science 6319 : Lecture Notes in Artificial Intelligence
Artificial Intelligence and Computational Intelligence: International Conference, AICI 2010, Sanya, China, October 23-24, 2010, Proceedings, Part I [1 ed.]
364216529X, 9783642165290
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 498 English 10 Mb pdf GET1 GET2
447527 Chuanbo Wen, Yun Liang (auth.), Fu Lee Wang, Hepu Deng, Yang Gao, Jingsheng Lei (eds.) Lecture Notes in Computer Science 6320 : Lecture Notes in Artificial Intelligence
Artificial Intelligence and Computational Intelligence: International Conference, AICI 2010, Sanya, China, October 23-24, 2010, Proceedings, Part II [1 ed.]
3642165265, 9783642165269
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 386 English 8 Mb pdf GET1 GET2
916095 Chuanbo Wen, Yun Liang (auth.), Fu Lee Wang, Hepu Deng, Yang Gao, Jingsheng Lei (eds.) Lecture Notes in Computer Science 6320 : Lecture Notes in Artificial Intelligence
Artificial Intelligence and Computational Intelligence: International Conference, AICI 2010, Sanya, China, October 23-24, 2010, Proceedings, Part II [1 ed.]
9783642165276, 3642165273, 9783642165269, 3642165265
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 386 English 8 Mb pdf GET1 GET2
339310 Xiao-Shan Gao, Dongming Wang, Lu Yang (auth.) Lecture Notes in Computer Science 1669 : Lecture Notes in Artificial Intelligence
Automated Deduction in Geometry: Second International Workshop, ADG’98 Beijing, China, August 1–3, 1998 Proceedings [1 ed.]
3540666729, 9783540666721
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999 292 English 3 Mb pdf GET1 GET2
  ►

If no results, Please search Yang Wang (auth.) here Again

 Farin G.
Матвиенко Ю.Г.
Саинова Д.З.
Danilov V.I.
Jacob Lurie
Ferrar W.L.
Стренг Г.
Makkai M.
Кон П.
Анго А.
Curtis T. McMullen
Hershel M. Farkas, Irwin Kra (auth.)
John B. Garnett (auth.)
Ince E.L.
Егоров Д.Ф.
Чезари Л.
Bernd S. W. Schr?der
George B. Thomas, Ross L. Finney, Maurice D. Weir, Frank R. Giordano
Gilles Pisier (auth.)
Далецкий У., Крейн М.

continuousgsmnonlinear equationsdna hybridizationobesityresource allocationawarenessenzymefirst orderperoxidasecircadian rhythmsgalaxiescell lineresonant frequencybinary starelectroencephalographyergonomicshumanidadesperceptionstress responsewater useoptical switchesmetamaterialsnervous systemstem cellmediumhuman resourceshinducell linesdeformationfinancial marketsingle crystaldata acquisitioncmos technologyculturesocial sciencetranscriptomicscoal minespower plantpolynomialsneuropsychological assessmentbipolar transistorice sheetsagriculturalprotein expressionexperiential learningsolar windcarbon nanotube